Ważne informacje

1. Jakie warunki muszę spełnić jeśli chcę skorzystać z odpisu 90% wartości netto kasy ?

Aby móc skorzystać z odpisu 90% ( jednak nie więcej niż 700zł.) musisz:
– być właścicielem kasy ( nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas ),
-posiadać dowód zapłaty całej należności,
– posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
– przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas,
– w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. o fiskalizacji kasy,
– użytkować kasę zgodnie z przepisami.
Odliczenia możesz dokonać tylko od kas kupowanych po raz pierwszy i to tylko ilości zgłoszonej przed fiskalizacją pierwszej z nich.

2. W jakich przypadkach mam obowiązek zwrócić odpis 90% wartości netto urządzenia fiskalnego ?


Masz obowiązek zwrócić odpis 90 % jeżeli :
– zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat ( bez względu na przyczyny),
– nie dokonasz w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

3. Co jaki okres czasu należy dokonać obowiązkowego przeglądu okresowego ?


Obowiązkowego przeglądu okresowego należy dokonywać dokładnie co 24 miesiące.

4. Czy prowadząc sprzedaż sezonową gdzie sprzedaż trwa tylko 3 miesiące tracę odpis 90% wartości netto ?


Nie. Prowadzenie sprzedaży sezonowej i korzystanie z kasy przez okres trzech miesięcy nie obliguje do zwrotu 90% odpisu. Musisz natomiast dokonywać obowiązkowego przeglądu okresowego, mimo iż korzystasz z kasy przez okres trzech miesięcy.

5. Jak długo można pracować na danej kasie licząc od dnia zakupu i fiskalizacji ?


Kazde urządzenie fiskalne posiada wbudowaną pamięć fiskalną przewidzianą mniej więcej na 1830 raportów dobowych. Zakładając, iż raporty dobowe będą wykonywane codziennie żywotność kasy szacuje się wówczas na około 5 lat.

6. Czy muszę umieścić nadany przez U.S. numer ewidencyjny na kasie fiskalnej ?


Tak. Musi być on umieszczony w widocznym miejscu np. trwałym pisakiem.

7. Czy po zapełnieniu pamięci fiskalnej muszę zakupić nowe urządzenie czy mogę nadal pracować na dotychczasowym urządzeniu ?


Po zapełnieniu pamięci fiskalnej możesz zakupić nowe urządzenie bądź wymienić pamięć fiskalną w dotychczasowym urządzeniu i nadal pracować (bez względu na to kiedy dokonałeś zakupu kasy).

8. Jeżeli zmieniam formę prawną spółki ( a co za tym idzie NIP) czy mogę nadal pracować na dotychczasowym urządzeniu po wymianie modułu fiskalnego ?


To zależy czy posiadasz urządzenie z nową czy starą homologacją. Urządzenie zakupione przed 1.07.2001 to urządzenia ze starą homologacją i w tym przypadku nie możesz wymienić modułu fiskalnego i nadal pracować na tej samej kasie. Musisz zakupić nowe urządzenie. Natomiast gdy posiadasz urządzenie zakupione po 1.07.2001 czyli z nową homologacją to możesz wymienić moduł fiskalny i ponownie wprowadzić tą kasę bądź też zakupić nowe urządzenie.

9. Czy posiadanie kasy rezerwowej jest obowiązkiem ?


O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam, ale pamiętaj, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów. Czas naprawy kasy głównej może nawet w skrajnym przypadku wynieść 14 dni. Zamknięcie punktu sprzedaży na taki okres czasu to straty, które niejednokrotnie przewyższają koszt zakupu kasy rezerwowej

10. Mam trzy kasy w sklepie, korzystam z dwóch. Czy mogę zamienić jedną kasę na rezerwową ?


Można zamienić kasę dotychczas użytkowaną na kasę rezerwową. Należy pisemnie zawiadomić o tym odpowiedni U.S.

11. O czym muszę pamiętać prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalne ?


Należy pamiętać o :
– wydaniu oryginalnego paragonu kupującemu,
– wykonanie raportu dobowego fiskalnego na koniec dnia sprzedaży ( nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia),
– wykonanie raportu fiskalnego okresowego za jeden miesiąc – przechowywanie w odpowiednich warunkach raportów i kopii paragonów ( przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego),
– dokonywanie obowiązkowego przeglądu okresowego.

12. Zgubiłem / skradziono mi książkę serwisową. Co mam w tej sytuacji zrobić ?


Jeżeli utraciłeś ( zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Skarbowy, a następnie ( z kopią powiadomienia ) zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.

13. Co mam zrobić jeśli klient rezygnuje z zakupu ?


Jeśli klient rezygnuje z zakupu przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisz GOTÓWKA ( CZEK, KREDYT ) możesz wycofać wybraną pozycję (storno) lub anulować cały paragon. Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak klientowi zamienić towar wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy orginał paragonu ( z odpowiednim wyjaśnieniem) wpiąć do tzw. „Zeszytu Korekt”, specjalnie do tego celu założonego.

14. Czy mogę wystawić klientowi fakturę na towar, na który wcześniej został wystawiony paragon ?


Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury.

15. Czego dotyczy kontrola urządzeń fiskalnych przez U.S ?


Kontrola urządzeń fiskalnych przez urzędnika U.S polega na sprawdzeniu:
– wpisu obowiązkowego przeglądu okresowego,
– stanu technicznego kasy,
– całości plomb,
– prawidłowości obsługi klienta ( wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty),
– dobowego raportu fiskalnego,
– zaprogramowania kasy ( nagłówek, nazwa towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
– numeru: fabrycznego, unikatowego unikatowego ewidencyjnego ( po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S należy zapisać go trwale na kasie w widocznym miejscu),
– książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).

16. Odzyskałem skradzioną mi kasę fiskalną. Czy mogę na niej w dalszym ciągu pracować ?


Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis. Fakt zarówno kradzieży, jak i odzyskania urządzenia fiskalnego należy zgłosić do właściwego U.S.

17. Chcę zawiesić działalność gospodarczą, Czy muszę robić odczyt z pamięci fiskalnej ?


To zależy tylko i wyłącznie od właściwego US. Jeżeli urzędnik z Twojego US zażyczy sobie na te okoliczność dokonania odczytu to należy to zrobić. Niektóre urzędy wymagają tylko pisemnego zawiadomienia o zawieszeniu działalności.

18. Likwiduje działalność gospodarczą. Jakie mam podjąć kroki odnośnie posiadanego urządzenia fiskalnego ?


W przypadku likwidacji urządzenia fiskalnego należy:
– umówić się z U.S. na odczyt z pamięci fiskalnej na określoną godzinę, czas i miejsce,
– poinformować właściwy serwis o terminie i miejscu odczytu pamięci fiskalnej,
– dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej ( U.S. spisuje tzw. Protokół, który jest ostatecznym dowodem likwidacji urządzenia fiskalnego). Przy odczycie powinny uczestniczyć trzy strony : użytkownik, serwisant, urzędnik U.S.

19. Zakupiłem kasę w firmie oferującej niższe ceny kas i serwisu, ale firma ta zbankrutowała. Kto będzie serwisował moją kasę ?


Jeżeli firma serwisująca Twoje urządzenia już nie istnieje należy przekazać serwis innej firmie posiadającej uprawnienia do serwisowania danych kas. W tym celu najlepiej jest skontaktować się z producentem bądź importerem posiadanego urządzenia. On wskaże właściwą firmę.

20. Kto wymienia moduł fiskalny ( np. w przypadku uszkodzenia ) ?


Moduł fiskalny może wymienić tylko i wyłącznie producent bądź importer urządzeń fiskalnych poprzez właściwy serwis po dołączeniu protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

21. Mam możliwość odkupienia używanego urządzenia fiskalnego. Czy mogę na takim urządzeniu prowadzić sprzedaż ?


Jest to możliwe, ale tylko wtedy gdy kasę odkupuje się od autoryzowanego serwisu i posiada homologacje 2001. należy jednak w takim urządzeniu wymienić moduł fiskalny i dokonać całej procedury związanej z fiskalizacją.

22. Zmieniam adres siedziby firmy. Jakie musze dokonać zmiany w urzędzie fiskalnym ?


W przypadku zmiany adresu, formy prawnej itd. Należy dokonać zmian w nagłówku kasy przez właściwy serwis.

23. Mam kilka punktów sprzedaży. Czy nagłówek może być jednakowy dla każdej z nich ?


Nie. Nagłówek każdego urządzenia powinien zawierać imię i nazwisko właściciela w przypadku firmy jednoosobowej lub nazwę firmy, adres siedziby oraz miejsca zainstalowania kasy (punktu sprzedaży) lub tylko adres siedziby w przypadku niestałego miejsca sprzedaży (np. handel obwoźny).

24. Mam kłopoty z dotychczasowym serwisem. Czy ,mogę zmienić serwis ?


Jest to możliwe. Należy wówczas zgłosić się do producenta/importera posiadanej kasy, który wskaże odpowiedni serwis. Można również zgłosić się do nowej wybranej przez siebie firmy serwisowej, mającej uprawnienia na odpowiedni rodzaj kas fiskalnych. Po czym łącznie z nową firmą musisz spisać wniosek przejęcia serwisu, który należy wysłać do producenta bądź importera Twojego urządzenia fiskalnego. Po otrzymaniu decyzji nowa firma może już zgodnie z przepisami serwisować kasę.

25. Czy ponoszę jakieś koszty w związku ze zmiana serwisu ?


Zależy z jakiego powodu zmieniasz serwis. Jeśli powodem zmiany serwisu jest bankructwo dotychczasowego serwisu bądź zmiana profilu działalności to nie ponosisz żadnych opłat z tego tytułu. Jeżeli zmieniasz serwis z innego powodu producent bądź importer wydający decyzje może podjąć od Ciebie koszty przekazania serwisu.

26. Czy o zmianie serwisu musze powiadomić swój US ?


O zmianie serwisu właściwy US powiadamia producent bądź importer wydający decyzje.

27. Co należy zrobić w przypadku gdy chce przenieść urządzenie przypisane do jednego punktu w inny punkt sprzedaży ?


Decyzja w tym przypadku należy do właściwego US. Faktem bezspornym jest fakt, iż należy o tym powiadomić US. Niektóre urzędy żądają jednak dodatkowego odczytu z pamięci fiskalnej.

28. Jaki jest według przepisów maksymalny czas reakcji serwisu ?


Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin.

29. Zapomniałem na koniec dnia wykonać raport dobowy. Co należy w tej sytuacji zrobić ?


Raport dobowy powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży danego dnia. W skrajnych przypadkach można wykonać raport dobowy dnia kolejnego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży.

30. Pracuje na dwóch komputerach połączonych w system. Czy mogę zainstalować jedną drukarkę fiskalną?


Nie. Pracując na dwóch komputerach (dwa stanowiska) musisz zakupić dwie drukarki fiskalne. Nie mogą one służyć jako ‘sieciowe’.

31. Co mam zrobić z urządzeniem fiskalnym po odczycie pamięci fiskalnej w przypadku gdy dalej nie wykorzystuje tego urządzenia ?


Urządzenie fiskalne w tym przypadku powinno być wysłane do producenta bądź importera w celu demontażu modułu fiskalnego. Producent/importer powinien taki moduł przechować przez okres 3 miesięcy po czym komisyjnie zniszczyć.

32. W jakich warunkach należy przechowywać kopie paragonów?


Kopie paragonów powinny być przechowywane w suchym, zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej.

33. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?


Dla wszystkich dokumentów księgowych, dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania tych kas przez podatników,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Ważne informacje 31 maja 2017

Akceptujemy

Umożliwiamy zakup na raty

Kontakt:

Szczecińska 28A, 76-200 Słupsk
Telefon: (+48) 59 840 09 90
Fax: (+48) 59 841 42 82
Kom: +48 694 491 628 do 32

Punkty sprzedaży:

DARŁOWO

Com-Tel B. Szulc, W. Polskiego 64
Tel: 94 314 60 00

SŁAWNO

HUSQVARNA, Jedności Narodowej 25
Tel: 59 810 44 96